jueves, 31 de diciembre de 2009

LA COMPOSICIÓ DEL TEXT: PLANIFICACIÓ, COMPOSICIÓ I REVISIÓ

1. PLANIFICACIÓ: planificar és reflexionar, és establir els objectius que volem aconseguir amb el text i dur a terme una estratègia determinada per recollir, seleccionar i ordenar la informació que volem transmetre.

ANÀLISI DE LA SITUACIÓ COMUNICATIVA--> a qui vull escriure? (grau de formalitat, fòrmula de tractament, gènere del destinatari i la varietat dialectal), sobre qui vull escriure? (tema) ,per què vull escriure? (objectius) com ho vull escriure? (extensió, estructura, etc).

RECOLLIDA DE LA INFORMACIÓ--> pluja d'idees, documentació, intent de resposta de qui, que, on, quan, per què i com i prendre apunts.

SELECCIÓ I ORDENACIÓ DE LA INFORMACIÓ--> selecció de les idees, ordenació de les idees, tècniques d'agrupació i tècniques d'ordenació.

2. REDACCIÓ: redactar és transformar els plans i les idees en el llenguatge escrit, en un text coherent, tenint sempre en compte les característiques de la coherència, la cohesió, l'adequació, la correcció i la variació.

ESTRUCUTRA DEL TEXT: el paràgraf (pot parlar sobre una o mes idees, si la idea és complexa es representa en més d'un paràgraf. Hi ha paràgrafs introductoris, expositius i conclusius). Els connectors (senyalitzen, organitzen i relacionen), la puntuació tambè són conectors (la coma, el punt i coma, el punt, els dos punts, els punts suspensius, els signes d'entonació, els parèntesis, els guions i les cometes).

L'ESTIL: adequació, claredat, precisió, concisió i variació.

3. REVISIÓ: revisar és examinar, és avaluar el que hem escrit, decidir si s'adiu amb les nostres expectatives i, si convé, modificar le que calgui per millorar el text.
S'han de revisar els continguts ( la coherència, la cohesió i l'adequació) i fer una revisió gramatical i de covencions (correcció i variació).

No hay comentarios:

Publicar un comentario